Pravila zaštite privatnosti

O PRAVILIMA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Svrha Pravila zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Pravila) jest informirati pretplatnike, korisnike i druge osobe (u daljnjem tekstu: pojedinci) sa svrhom i osnovama obrade osobnih podataka od strane tvrtke i pravima pojedinaca u ovom području. Ova Pravila istovremeno dodatno objašnjavaju konsenzus za obradu podataka. Pravila su u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (od 27. travnja 2016.) i stavlja izvan snage Direktivu 95/46/ES (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka). Uključuje sljedeće informacije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka:

 • kontaktne podatke tvrtke i kontakt ovlaštene osobe za zaštitu podataka,
 • svrhe, pozadine i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka, uključujući profiliranje osobnih podataka pojedinaca,
 • prosljeđivanje podataka trećim stranama i trećim zemljama,
 • vrijeme zadržavanja pojedinih vrsta osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

Prema potrebi, odredbe koje se odnose na pojedince primjenjivat će se i na pitanja povjerljivosti komunikacije korisnika koji su pravne osobe. Osobnim podacima pojedinaca koji se obrađuju u skladu s Pravilima zaštite privatnosti upravlja EVG, d.o.o.

SVRHA I OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Obrada na temelju ugovora: Društvo obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhu informiranja o novim zapisima na web-mjestu, izravnom marketingu i segmentaciji. U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjenja ugovornih obaveza, tvrtka obrađuje osobne podatke pojedinaca u sljedeće svrhe:

 • E-mail adresa i ime: u svrhu informiranja kupca, slanja novosti putem e-maila;
 • Broj telefona: za potrebe informiranja kupca o procesu pružanja poslovne usluge;
 • Kućna adresa: za ispunjavanje obaveza iz obaveza plaćanja – izrada i slanje računa;
 • Informacije o tvrtki: za ispunjavanje obaveza iz obaveza plaćanja – izrada i slanje računa.

ZAKONSKA OBRADA PODATAKA:

Tvrtka obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhu sklapanja, provedbe, praćenja i prekida usluge. Obrada podataka na temelju privole za obradu osobnih podataka: obrada podataka može se temeljiti na privoli koju pojedinac daje tvrtki. Privola se može odnositi na pružanje informacija o ponudi i usluzi, pripremu ponude prilagođene individualnim navikama korisnika ili pružanje usluga s dodanom vrijednošću. Komunikacija se odvija putem kanala koji su odabrani uz pristanak pojedinca.

Komunikacija putem e-maila uključuje slanje e-mail adrese vanjskom izvršitelju obrade kako bi se tijekom pregledavanja web-sadržaja prikazale reklamne poruke tvrtke.

Pojedinac može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu ili izmijeniti privolu na isti način na koji je privolu dao ili na drugi način koji je odredila tvrtka, pri čemu tvrtka zadržava pravo identificirati kupca. Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju privole. Zadnja privola pojedinca koju je tvrtka dobila smatra se važećom. Mogućnost povlačenja privole ne predstavlja ostavku u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom. Privolu može dati jedan od roditelja, udomitelj ili skrbnik maloljetnog djeteta koje, u skladu s važećim propisima, ne može samo dati pristanak. Takva privola ostaje na snazi sve dok jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik ili samo dijete, kad u skladu s mjerodavnim zakonom, ne stekne ovo pravo, ne opozove ga ili ga ne izmijeni.

Prijenos podataka trećim stranama i prijenos podataka trećim zemljama (zemlje koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora). Tvrtka može, ako je u skladu sa svrhom za koju se osobni podaci obrađuju, prema pravu EU-a i slovenskim propisima, dati osobne podatke o pojedincima:

 • osobama koje obavljaju pojedinačne poslove obrade za tvrtku, kao što su: priprema i slanje računa, analiza podataka, održavanje i razvoj usluga, pri čemu ti poslovi uključuju obradu osobnih podataka u potrebnoj mjeri;
 • osobama koje poduzeću pružaju prodajne i marketinške usluge, uključujući prodaju i marketing na terenu, ili surađuju s tvrtkom u marketingu i prodaji vlastitih usluga ili usluga trećih strana u mjeri potrebnoj za takve poslove u sklopu svrhe i osnove definirane u ovim Pravilima.

Ako je tvrtka povezana ili kupljena od strane druge tvrtke, osobni podaci prenose se stjecatelju u skladu sa zakonom. Upotrebom naših usluga pristajete na daljnju obradu vaših osobnih podataka od strane primatelja.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA:

U svrhu ispunjenja ugovornih obveza, računovodstveni podaci i povezani kontaktni podaci o pojedincima mogu se čuvati do pune isplate usluge ili do isteka zastare pojedinog potraživanja, koja može biti zakonom propisana kao razdoblje od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Ako se podaci o narudžbi obrađuju na temelju pristanka pojedinca za marketing o uslugama, prodaju robe ili pružanje usluga s dodanom vrijednošću, takvi se podaci mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno, obrađivati onoliko dugo koliko je potrebno za takve marketinške aktivnosti ili pružanje usluga. Svi ostali podaci prikupljeni u svrhu pružanja informacija i izravnog marketinga čuvaju se do otkazivanja.

PRAVA POJEDINACA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

Tvrtka osigurava da pojedinci ostvare svoja prava bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Društvo može produžiti rok za ostvarivanje prava pojedinaca za najviše dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ako tvrtka produži rok, obavijestit će pojedinca o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima kašnjenja. Tvrtka zahtjeve u vezi s pravima pojedinca prima putem telefona, na broj +386(0)40566273 ili putem e-maila na adresu [email protected]. Ako pojedinac, na kojeg se osobni podaci odnose, podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije će se, kad je to moguće, pružiti elektroničkim putem, osim ako pojedinac nije zatražio drugačije. Ako postoji razumna sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, društvo može zahtijevati davanje dodatnih podataka potrebnih za potvrdu identiteta pojedinca. Ako su zahtjevi pojedinca očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zato što se ponavljaju, tvrtka može: naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove prijenosa informacija ili komunikacije ili provedbe zatražene radnje, ili odbijanja postupanja po zahtjevu.

Tvrtka pojedincima daje sljedeća prava u obradi osobnih podataka:

 • pravo na pristup podacima,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav”),
 • pravo na ograničenje obrade podataka,
 • pravo na prijenos podataka.

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA:

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo od tvrtke dobiti potvrdu da se njegovi osobni podaci obrađuju i, prema potrebi, pristup osobnim podacima i dodatnim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka, uključujući:

 • svrhu obrade;
 • vrste osobnih podataka;
 • korisnike ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni,
 • posebno korisnike u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je moguće, procijenjeno razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se upotrebljavaju za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava na zahtjev administratora da ispravi ili izbriše osobne podatke ili ograniči obradu osobnih podataka u odnosu na pojedinca ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • kad se osobni podaci ne prikupljaju od pojedinca, sve dostupne informacije koje se odnose na njihov izvor;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, te smislene informacije o razlozima za to, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.

Na temelju zahtjeva pojedinca, tvrtka daje kopiju svojih osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje zatraži pojedinac tvrtka može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

PRAVO NA ISPRAVAK:

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo dobiti ispravak netočnih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke u svrhu obrade.

PRAVO NA BRISANJE („PRAVO NA ZABORAV”):

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo ishoditi da tvrtka izbriše osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a tvrtka ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja:

 • kad osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kad pojedinac opozove privolu koja je temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • kad se pojedinac protivi obradi podataka na temelju legitimnog interesa tvrtke, ali ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za njihovu obradu;
 • kad se pojedinac protivi obradi u svrhe izravnog marketinga;
 • kad osobne podatke treba izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza u skladu s pravom EU-a ili slovenskim pravom; u slučaju podataka koji se odnose na pružanje informatičkih usluga, pogrešno prikupljenih od djeteta koje, prema važećim zakonima, ne može dati takve podatke.

U slučaju imenika ili podataka objavljenih na drugi način, tvrtka će poduzeti razumne mjere, uključujući tehničke, kako bi obavijestila operatere koji rukuju osobnim podacima da pojedinac od njih zahtijeva brisanje svih poveznica na takve osobne podatke ili njihove kopije.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE PODATAKA:

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo ograničiti obradu podataka u sljedećim slučajevima:

 • pojedinac osporava točnost podataka, sve dok administrator ne provjeri točnost osobnih podataka;
 • obrada je protuzakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe;
 • tvrtka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade;
 • pojedinac treba provesti, implementirati ili braniti pravne zahtjeve;
 • pojedinac je uložio prigovor na obradu podataka, sve dok se ne provjeri jesu li pravni razlozi administratora prevladavajući nad razlozima pojedinca.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA:

Pojedinac, na kojeg se osobni podaci odnose, ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega koje tvrtka drži u strukturiranom, široko upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku, te pravo proslijediti te podatke drugom administratoru kojemu su dostavljeni osobni podaci, pri čemu ga tvrtka ne može ometati:

 • kad se obrada temelji na pristanku ili ugovoru pojedinca, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

PRAVO NA PRIGOVOR:

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo, na temelju razloga koji se odnose na njegovu konkretnu situaciju, u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka ako se prigovor temelji na legitimnim interesima tvrtke ili treće strane. Tvrtka će prestati obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže nužne razloge obrade koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca ili za provedbu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva. Kad se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za potrebe takvog marketinga, uključujući profiliranje ako se ono odnosi na izravni marketing. Ako se izravni marketing temelji na privoli, pravo na prigovor se može ostvariti poništavanjem dane osobne privole.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA:

Pojedinac svaki prigovor u vezi s obradom osobnih podataka može uputiti na broj telefona+38640566273, e-mail adresu [email protected], li poštom na adresu EVG d.o.o., Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija.

Isto tako, svaki pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose, ima pravo podnijeti pritužbu izravno Povjereniku za informiranje, ako smatra da se obradom njegovih osobnih podataka krše slovenski ili EU propisi na području zaštite osobnih podataka.

Ako je pojedinac zatražio pravo na pristup osobnim podacima i nakon primitka odluke društva smatra da osobni podaci koje je dobio nisu osobni podaci koje je tražio ili da nije dobio sve tražene osobne podatke, on može podnijeti obrazloženi prigovor tvrtki u roku od 15 dana prije podnošenja prigovora Povjereniku za informiranje. Tvrtka mora odlučiti o žalbi u roku od pet radnih dana i tretirati je kao novi zahtjev.

VALJANOST PRAVILA

Ova Pravila objavljena su na web-mjestu www.eurovetgene.com i stupaju na snagu 14. kolovoza 2019.

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.