Lokus K

Gen β-defensin 103 (CBD103) na lokusu K igra važnu ulogu u reguliranju boje dlake. Njegov bjelančevinski produkt se veže na Mc1r i na taj način određuje koji pigment će se formirati. Nedavno je pronađena mutacija gena CBD103 koja je povezana sa formiranjem crne boje. Lokus K dominira iznad lokusa A i na taj način određuje da li će pas izražavati boje određene sa lokusom A. Ekspresija lokusa K ovisi i od lokusa E. U slučaju genotipa e/e, lokus K ne utječe na boju dlake (se ne izražava). Lukus K ima tri različita alela sa sljedećom hijerarhijom dominacije: KB(dominantna crna) > kbr(prugasta) > ky(normalan).

Alel K(dominantna crna) određuje uniformnost boje dlake i dominira nad svim alelima lokusa K (kbr, ky). Alel KBima mutaciju koja ne dopušta da se izrazi lokus A, što dovodi do jedne boje pigmentiranog područja dlake. Kako je ova mutacija dominantna, je za inhibiciju lokusa A dovoljna samo jedna kopija ovog alela. Pas sa jednom ili dvije kopije alela KB će odraziti samo osnovnu boju dlake definiranu na lokusima B i E. Boje definirane na lokusu A se neće odražavati.

Alel kbrje odgovoran za formiranje prugaste dlake (engl. brindle). Alel kbrje mutacija, koja još uvjek dopušta izražavanje lokusa A (aguti), ali uzrokuje prugavosti aguti boja. Za prugavu dlaku su tipične linije eumelanina u područjima koja su inače u osnovi feomelaninskog izvora. Boja eumelaninskih linija ovisi o stanju lokusa B i D, koji utječu na boju eumelanina. Alel kbr je u usporedbi sa alelom KB recesivan i u usporedbi sa alelom kydominantan. Za izražavanje prugave dlake pas mora imati slijedeću kombinaciju alela: kbr/kbrili kbr/ky.

Alel kyje normalan (engl. wild type) alel bez mutacije, koji nema nikakvog utjecaja na izražavanje boje i dozvoli regulaciju boja alelima lokusa A (aguti). Varijacije boja su opisane u poglavlju lokusa A.

Trenutačno je sa genetskim testovima moguće utvrditi ima li pas zapis za alel KB.  Zapis za alel kbr se ne može utvrditi, jer genetske promijene još nisu dovoljno definirane. Budući da se razlika između alela kbr i kne može utvrditi, recesivni alel nazivamo n. Genetski testovi utvrđuju da li pas može izraziti aguti fenotip, ali ne i da li je pas prijenosnik alela za prugavu boju dlake. Ipak je moguće utvrditi prisutnost alela kbr uz kombinaciju testiranja lokusa K i analize fenotipa roditelja i potomka. U pasmina gdje prugasta boja dlake nije poznata, genetski test predstavlja potpunu analizu.

Genotip Opis
KB/KB: Homozigot za uniformnu boju pigmentiranih područja (alel za dominantnu crnu); na sve potomke će biti prebačen alel KB; boje lokusa A i prugavost nisu izražene.
KB/n: Heterozigot za uniformnu boju pigmentiranih područja; alel KB će biti prebačen na pola potomka; boje lokusa A i prugavost nisu izražene.
n/n: Alel KB nije prisutan, boje lokusa A i prugavost se izražavaju.

Više o osnovama nasljeđivanja boje dlake kod pasa možete pronači ovdje.

Cijena:

42,70 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Pogodno za pasmine
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.